సాక్షాలు

సహోదరి శారా (సైదా) బైబిలులోని సామెతలు గ్రంథాన్ని ఆసాంతం వళ్ళెవేయటం:

సినిమా యాక్టరు నగ్మా సోదరి సాక్షం ఇక్కడ మీరు ఆమెనోటిద్వారానే చెప్పడం చూడవచ్చు!

ముస్లీము సోదరుడు హెజాజ్ గారి సాక్షం!

ముస్లీము సోదరుడు పౌల్ షేఖ్ గారి సాక్షం!