సత్యం తెలుసుకొని జన్నతుకు (మోక్షానికి) వారసులైన ముస్లీముల సాక్షాలు